Regulamin promocji "Nagrody za zakupy"

§1

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Organizator – Enkom Serwis z siedzibą w Słupsku, przy ul. Starzyńskiego 6-7/2, 76-200 Słupsk, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej Słupsk, której nadano numer identyfikacyjny NIP 839-278-05-79.

2. Produkt promocyjny – dowolny produkt lub produkty których suma przekracza wymaganą wartość aby otrzymać produkt gratisowy.

3. Produkt Gratis – produkt, który Klient otrzyma za 0 zł brutto, przy zakupie produktów promocyjnych.

4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

5. Strona internetowa – strona WWW o adresie https://www.enkom.pl utrzymywana przez Organizatora w celu bieżącej obsługi promocji oraz komunikacji z Uczestnikiem w sprawach dotyczących promocji.

§2

Postanowienia ogólne

1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do wyczerpania zapasów lub do zakończenia promocji przez Organizatora.

3. W promocji nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami Organizatora, a także członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§3

Zasady promocji

1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem są gadżety nagrody za zakupy, które można znaleźć na stronie https://enkom.pl/content/10-regulamin-promocji-nagrody-za-zakupy

2. Uczestnikowi przysługuje prawo odbioru produktu gratisowego za zakupy powyżej 200 zł i 500 zł.

3. Produkt Gratis Uczestnik promocji otrzymuje za 0 zł brutto przy zakupie produktów promocyjnych na odpowiednią kwotę.

§4

Ograniczenia akcji promocyjnej

1. Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona.

2. Możliwość zakupu jest ograniczona do maksymalnie 1 szt. tego samego produktu promocyjnego.

3. Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów objętych promocją. Promocje nie mogą się łączyć.

4. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu produktu promocyjnego, zwrotowi podlega także Produkt Gratisowy.

5. W przypadku nie zwrócenia Produktu Gratisowego zostanie wystawiona do faktury zakupu korekta opiewająca na różnicę pomiędzy ceną regularną odnotowaną w momencie złożenia zamówienia a ceną 0 zł.

§5

Reklamacje

1. Reklamacje można składać w dowolny sposób, np. korzystając z formularza zamieszczonego na stronie: https://enkom.pl/content/1-zwroty-i-reklamacje. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja.

4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu, regulaminu dostępnego na stronie https://enkom.pl/content/1-zwroty-i-reklamacje oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r.

§6

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Enkom Serwis.

2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.enkom.pl, które są dostępne na https://enkom.pl/content/6-polityka-prywatnosci.

§7

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30-08-2019.

2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej: https://enkom.pl/content/10-regulamin-promocji-nagrody-za-zakupy.

3. Tytuły poszczególnych punktów regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin sklepu internetowego znajdującego się na stronie https://enkom.pl/content/3-regulamin-sklepu-internetowego.

5. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).


Produkty gratisowe

gra elektroniczna tetris

1. Gra elektroniczna Tetris za zakupy powyżej 200 zł brutto

odtwarzacz mp3

2. Odtwarzacz MP3 za zakupy powyżej 500 zł brutto


W przypadku braku któregoś z produktów gratisowych, może byc on zastąpiony innym produktem gratisowym wedle uznania Organizatora.

Śledź nas na Facebooku