Regulamin konkursu§1

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Organizator – Enkom z siedzibą w Słupsku, przy ul. Starzyńskiego 6-7/2, 76-200 Słupsk, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej Słupsk, której nadano numer identyfikacyjny NIP 839-278-05-79.
 2. Nagroda konkursowa – produkt określony w poście na Stronie Internetowej informującej o konkursie ufundowana bezpłatnie zwycięzcy - Uczestnikowi konkursu.
 3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski biorąca udział w konkursie.
 4. Strona Internetowa – strona WWW o adresie https://www.facebook.com/enkom.komputery w celu bieżącej obsługi konkursu oraz komunikacji z Uczestnikami w sprawach dotyczących konkursu.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do wyczerpania zapasów lub do zakończenia konkursu przez Organizatora.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami Organizatora, a także członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany oraz popierany przez serwis Facebook. 

§3

Zasady udziału w konkursie

 1. Przedmiotem konkursu objętym niniejszym regulaminem jest Nagroda konkursowa określona w poście konkursowym na Stronie Internetowej.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do bezpłatnego odbioru Nagrody konkursowej po spełnieniu warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie oraz w poście konkursowym na Stronie Internetowej.
 3. Zabrania się używania wulgaryzmów i obraźliwej streści w komentarzach w stosunku do Organizatora lub innych Uczestników. Osoby nie stosujące się do regulaminu konkursu będą blokowane na Stronie Internetowej.


§4

Ograniczenia konkursu

 1. Ilość produktów dostępnych w konkursie jest ograniczona i określona w poście konkursowym na stronie Stronie Internetowej.
 2. Produkty biorące udział w konkursie nie podlegają reklamacjom, wymianie bądź zwrotowi gdyż są rozdawane za darmo. Każdy produkt posiada gwarancję producenta i tam należy składać ewentualne reklamacje produktu.

§5

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu właściwego przeprowadzania konkursu opisanego w niniejszym regulaminie oraz na Stronie Internetowej. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia konkursu znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.enkom.pl, które są dostępne na https://enkom.pl/content/polityka-prywatnosci.html

§6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu w poście informującym o tym konkursie na Stronie Internetowej.
 2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania konkursu na stronie internetowej: https://enkom.pl/content/regulamin-konkursu-facebook.html
 3. Tytuły poszczególnych punktów regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin sklepu internetowego znajdującego się na stronie https://enkom.pl/content/regulamin-sklepu-internetowego.html
 5. Niniejszy konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).