Regulamin promocji „Tablet za 1 zł!”

§1

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Organizator – Enkom Serwis z siedzibą w Słupsku, przy ul. Starzyńskiego 6-7/2, 76-200 Słupsk, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej Słupsk, której nadano numer identyfikacyjny NIP 839-278-05-79.

2. Produkt promocyjny – dowolny nowy laptop lub komputer stacjonarny oferowany przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Produkt za 1 zł – produkt, który Klient otrzyma za 1 zł brutto, przy zakupie dowolnego nowego laptopa bądź komputera stacjonarnego.

4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

5. Strona internetowa – strona WWW o adresie https://www.enkom.pl utrzymywana przez Organizatora w celu bieżącej obsługi promocji oraz komunikacji z Uczestnikiem w sprawach dotyczących promocji.

§2

Postanowienia ogólne

1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do wyczerpania zapasów lub do zakończenia promocji przez Organizatora.

3. W promocji nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami Organizatora, a także członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§3

Zasady promocji

1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem są tablety, które można znaleźć na stronie https://enkom.pl/content/9-regulamin-promocji-tablet-za-1zl

2. Produkt za 1 zł należy dodać do koszyka wraz z odpowiednim produktem promocyjnym.

3. Produkt za 1 zł Uczestnik promocji otrzymuje w cenie 1 zł brutto przy zakupie razem z Produktem promocyjnym.

§4

Ograniczenia akcji promocyjnej

1. Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona.

2. Możliwość zakupu jest ograniczona do maksymalnie 1 szt. tego samego produktu promocyjnego.

3. Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów objętych promocją. Promocje nie mogą się łączyć.

4. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu produktu promocyjnego, zwrotowi podlega także Produkt za 1zł.

5. W przypadku nie zwrócenia Produktu za 1 zł zostanie wystawiona do faktury zakupu korekta opiewająca na różnicę pomiędzy ceną regularną odnotowaną w momencie złożenia zamówienia a ceną 1 zł.

§5

Reklamacje

1. Reklamacje można składać w dowolny sposób, np. korzystając z formularza zamieszczonego na stronie: https://enkom.pl/content/1-zwroty-i-reklamacje. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja.

4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu, regulaminu dostępnego na stronie https://enkom.pl/content/1-zwroty-i-reklamacje oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r.

§6

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Enkom Serwis.

2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.enkom.pl, które są dostępne na https://enkom.pl/content/6-polityka-prywatnosci.

§7

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30-08-2019.

2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej: https://enkom.pl/content/9-regulamin-promocji-tablet-za-1zl.

3. Tytuły poszczególnych punktów regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin sklepu internetowego znajdującego się na stronie https://enkom.pl/content/3-regulamin-sklepu-internetowego.

5. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).


Parametry Tableta Acer Iconia 7''

Acer Iconia 7

Tablety są używane, w bardzo dobrym stanie technicznym oraz wizualnym. Mogą posiadać delikatne ryski, które w żaden sposób nie wpływają na komfort pracy. Pakowane w pudełka zastępcze. Ta tablety udziela się 12 miesięcznej rękojmi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TABLETA

 • Procesor MTK MT8127 (4 rdzenie, 1.30 GHz, Cortex A7)
 • Układ graficzny Mali-T720 MP2
 • Pamięć RAM 1 GB DDR3
 • Pamięć wbudowana 16 GB
 • Typ ekranu Pojemnościowy, 10-punktowy, IPS
 • Przekątna ekranu 7"
 • Rozdzielczość ekranu 1024 x 600
 • Wbudowany moduł GPS
 • Moduł Bluetooth
 • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
 • Czytnik kart pamięci - 1 szt.
 • Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
 • Micro USB - 1 szt.
 • Android 5.1 Lollipop
 • Google Play (Android Market)
 • Aparat 2.0 Mpix - tył; 2.0 Mpix - przód
 • Szerokość 109 mm
 • Wysokość 189 mm
 • Grubość 9,5 mm
 • Waga 280 g
 • Akcelerometr
 • Wbudowany mikrofon
 • Wbudowany głośnik mono
 • Kabel micro USB -> USB
 • Ładowarka

Śledź nas na Facebooku