Co musisz wiedzieć w przypadku zwrotu towaru?


Co musisz wiedzieć zwracając towar


W trosce o Państwa zadowolenie z zakupów w naszym sklepie można zwrócić towar w terminie 14 dni, jednak jest on objęty kosztem manipulacyjnym związanym z rezerwacją towaru, jego przygotowaniem i pakowaniem. Każdy z Państwa chce otrzymać produkt nowy, w oryginalnym opakowaniu, a nie "po kimś", tak więc prosimy o rozważne zakupy, aby zwrotów było jak najmniej. Sprzedawane towary są pełnowartościowe i nowe, sprowadzane dla klienta na wyraźne jego życzenie i /lub na indywidualnych warunkach handlowych:

 1. Ze statusem Dostępność: Dostępny,
 2. Specjalne oferty handlowe i wyprzedaże, produkty przecenione,
 3. Wszystkie inne oferty w których wyraźnie zaznaczono status oferty specjalnej z brakiem możliwości zwrotu towaru, mówi o tym Art. 38.1 

Status "Dostępny" oznacza, że jest to towar, który w momencie zakupu na naszej stronie sklepu, jest rezerwowany i wysyłany z hurtowni z którymi współpracujemy do klienta końcowego. W przypadku rozmyślenia się co do zakupionego towaru i chęci zwrotu, pobieramy prowizję której wysokość określa poniższa zasada: 

1 Pomyłka lub chęć zwrotu bez podania przyczyny- jest opłata za zwrot 10% wartości towaru (nie mniej niż 50zł/za sztukę kiedy towar jest zamknięty) 
2 lub w przypadku gdy towar jest otwierany (otwarte opakowanie towaru, pozrywane plomby) 30% wartości towaru (nie mniej niż 100zł/za sztukę) • Robiąc u nas zakupy, pamiętaj że masz prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, jednak zwracany produkt obciążony zostanie dodatkowym kosztem ujętym w tabeli. Jeśli nie zgadzasz się na takie warunki, system nie pozwoli dokonać zakupu na naszej stronie sklepu. Dokonanie zakupu z zaznaczonym polem wyboru "Wyrażam zgodę na opłatę w przypadku zwrotu towaru" oznacza akceptację naszych warunków zwrotu towaru. Jeśli masz wątpliwości co do stosowanego prawa, możesz zapoznać się z oficjalnym dokumentem o prawach sprzedawcy i konsumenta wydanym przez UOKK.

Szczegółowa tabela opłat • Zwracany produkt musi być nieużywany, tzn. w oryginalnym opakowaniu z nienaruszonymi etykietami oraz naklejkami zabezpieczającymi. Produkt musi być nowy i nie może nosić żadnych śladów użytkowania w innym przypadku konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy- Art 34.4 


Pomyłka klienta przy zamówieniu, rezygnacja z towaru bez podania przyczyny, towar nierozpakowany 10% wartości towaru (nie mniej niż 50zł/za sztukę kiedy towar jest zamknięty) 
Opakowanie produktu posiada zgięcia, rozerwania i inne uszkodzenia podczas rozpakowania, towar jest otwierany (otwarte opakowanie towaru, pozrywane plomby 30% wartości towaru (nie mniej niż 100zł/za sztukę)
Brak oryginalnego opakowania produktu 50% wartości towaru (nie mniej niż 100zł/za sztukę)
Nieodebranie przesyłki przez zamawiającego Klient ponosi koszt wysyłki towaru równą 19zł brutto
Zakupiony towar na zamówienie w którym części zostały nierozłącznie połączone z innymi częściami i rozpakowane fabrycznie Zwrot zostanie odrzucony
Przedmiot który nosi ślady montażu, złożenia, uruchomienia Zwrot zostanie odrzucony
Słuchawki i inne urządzenia kosmetyczne ze względów higienicznych które były przymierzane i używane Zwrot zostanie odrzucony
Brak paragonu / dowodu zakupu Zwrot zostanie odrzucony
Towar przesłany po terminie Zwrot zostanie odrzucony • Nie ponosimy odpowiedzialności za przedmioty zagubione bądź uszkodzone podczas wysyłki zwrotnej. Radzimy zachować numer nadania paczki. Sugerujemy aby korzystać z firm kurierskich. Przypominamy także, że nie odbieramy przesyłek wysłanych za pobraniem i do paczkomatów. Prawidłowy adres do doręczeń zwrotów i reklamacji:Enkom Arkadiusz Kowalski

76-200 Słupsk, ul. Starzyńskiego 6-7/2

tel. 732-740-430Załącznik Nr 1 oficjalna ulotka UOKK
Pobierz ulotkę

Załącznik Nr 2 odstąpienia od umowy
Pobierz formularz zwrotu towaru
Reklamacja i gwarancja

 

reklamacje i gwarancje

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad, aczkolwiek to producent ponosi odpowiedzialność za działanie produktów, sklep Enkom nie jest producentem sprzedawanych produktów, a jedynie dystrybutorem i nie może ponosić odpowiedzialności za wadliwe działanie produktów.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w niniejszym regulaminie. 
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączyć może też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu która jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji.Prawo konsumenta i sprzedawcy

prawo odstąpienia od umowy i zwrotyUSTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) 


Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:


a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,


b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

Art. 29. 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27.

2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy.


2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


3. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:


1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy;


2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.


4. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.

Art. 31. 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.


2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.


2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.


2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.


3. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.


4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

Art. 35. 1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.


2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Art. 36. Konsument nie ponosi kosztów:


1) świadczenia usług, dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej w przypadku, gdy nie są one oferowane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej, w całości lub w części, za czas do odstąpienia od umowy, jeżeli:


a) przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 lub


b) konsument nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;


2) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:


a) konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub


b) konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub


c) przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1.

Art. 37. 1. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.


2. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:


1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;


2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;


3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;


5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;


8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;


9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;


11) zawartej w drodze aukcji publicznej;


12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;


13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie rządowej: isap.sejm.gov.pl